DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich

Ośrodek Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności
 • część hiperłączy nie ma nadanych tytułów,
 • brak dostępności języka migowego do wyświetlanych filmów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak możliwości odsłuchania zamieszczonego tekstu,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie,
 • możliwość włączenia podwyższonego kontrastu,
 • możliwość wyboru jasnego tła na stronie
 • możliwość ustawienia czytelnej czcionki
 • możliwość skorzystania z wyszukiwarki treści na stronie
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
 • możliwość komunikowania się za pomocą komunikowania Messenger w godzinach pracy OK Andaluzja

Strona nie posiada

 • Podświetlenia elementów nawigacyjnych (tzw. Focus) ułatwiających korzystanie z witryny osobom niedowidzącym

Wyłączenia

 • filmy i prezentacje na stronie aktualności oraz archiwum opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Staramy się w miarę możliwości sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Ośrodek Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Zalewski.
 • E-mail: impresariat@okandaluzja.pl
 • Telefon: +48 32 284 56 20
 • Adres korespondencyjny: 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgodnie z art.18 ustawy o dostępności cyfrowej “Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji” itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich
 • Adres: Ośrodek Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich, 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45
 • E-mail: impresariat@okandaluzja.pl
 • Telefon: 322845620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich jest 1 piętrowy. Do wnętrza budynku wchodzi się przez podwójne drzwi częściowo oszklone. Do głównego wejścia prowadzą schody. Po przekroczeniu wiatrołapu wchodzimy na hol, na którym usytuowane są sekretariat, impresariat, kasa biletowa,pokój dyrektora oraz dwie ubikacje: męska i damska. W/w część parterowa budynku jest niedostosowana dla osób z ograniczeniami. Wejścia do pomieszczeń nie są przystosowane dla wózków inwalidzkich (zbyt wąskie).Na 1 piętrze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych Budynek nie posiada windy dla niepełnosprawnych ani platformy przyschodowej ułatwiającej wejście do budynku. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak również miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Raport o stanie dostępności na dzień 01.01.2021r. pobierz>>>

 

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status