Przegląd zespołów Amatorskich SPI nie ŚPI – 10 czerwca 14.00

Przegląd zespołów Amatorskich SPI nie ŚPI – 10 czerwca 14.00

VI PIEKARSKI PRZEGLĄD AMATORSKICH
TWÓRCZOŚCI MUZYCZNYCH
SPI NIE ŚPI 2017

Organizatorami przeglądu są: Młodzieżowa Rada Miasta
przy współudziale Urzędu Miasta Piekary Śląskie i Ośrodka Kultury Andaluzja.

Zapowiedz w Radio Piekary – Nasze Sprawy 07.05.2017r.:


Celem Przeglądu jest prezentacja, popularyzacja i promocja amatorskich zespołów muzycznych, wykonawców solistów oraz stworzenie im możliwości występu na profesjonalnej scenie.

I. Warunki uczestnictwa
1. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły instrumentalno-wokalne (amatorskie czyli nie związane zawodowo z wykonywaniem muzyki) oraz wykonawcy, soliści, którzy nie posiadają podpisanych kontraktów z wytwórnią muzyczną oraz nie wydały płyty z której czerpią zyski.
2. Aby dokonać zgłoszenia, należy dostarczyć: wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz od 1 do maksymalnie 3 utworów demo, które będą podstawą oceny zespołu/wykonawcy podczas eliminacji.
3. Wymienione w pkt 2 dokumenty oraz utwory, można należy dostarczyć osobiście lub drogą mailową:
− Osobiście – wydrukowane dokumenty oraz zgrane na płytę CD utwory – w kopercie do: Urzędu Miasta Piekary Śląskie (biuro podawcze), z dopiskiem „VI PRZEGLĄD AMATORSKICH TWÓRCZOŚCI MUZYCZNYCH SPI nie ŚPI”,
− mailem na adres administrator@okandaluzja.pl wówczas utwory mogą być przesłane jako pliki mp3 lub zarejestrowane i umieszczone na serwisach muzycznych (np. You Tube) wówczas w mailu należy zamieścić link do utworów.
4. Utwory i dokumenty zgłoszenia należy załączyć maksymalnie do 19 maja 2017.
5. Do zarejestrowania zespołu wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu.

II. Przebieg konkursu
1. Organizator powołuje jury.
2. W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 zostanie przeprowadzony wybór zespołów, które wystąpią w koncercie finałowym.
3. Na podstawie nagrań demo jury wybiera do 10 zespołów/wykonawców
4. Wybór jury jest ostateczny.
5. Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi do 5 czerwca 2017 r. Lista uczestników koncertu zostanie opublikowana na stronie www.piekary.pl oraz www.okandaluzja.pl
6. Przegląd odbędzie się 10 czerwca 2017 w Ośrodku Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich (ul. Oświęcimska 45). Start g.14:00.
7. W koncercie finałowym bierze udział do 10 zespołów/wykonawców.
8. W trakcie przeglądu zespół/wykonawca powinien zagrać własne utwory o łącznym czasie nie przekraczającym 30 minut (wraz z czasem na przepięcie sprzętu).
9. Ocena zespołów/wykonawców występujących podczas koncertu finałowego należy do powołanego przez organizatorów jury.
10. Decyzja jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
11. W przeglądzie przewidziano nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

III. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani ewentualnego zakwaterowania.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a) ustalenia w programie kolejności występów podczas przeglądu,
b) dysponowania nadesłanymi materiałami oraz zdjęciami, nagraniami audio oraz wideo z przebiegu,
c) zmiany daty oraz miejsca przeglądu,
d) odwołania imprezy bez podania przyczyny,
e) zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach,
f) odmówienia występu poszczególnym zespołom bez podania przyczyny.
3. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. Zespoły są zobowiązane do przywiezienia własnych instrumentów i wzmacniaczy,.
4. Zespoły posiadające specjalne wymagania odnośnie sprzętu zobowiązane są ująć je w odpowiedniej rubryce w Karcie Zgłoszenia.
5. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@okandaluzja.pl
6. Wszelkie kwestie sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
7. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Regulamin i karty zgłoszeń:

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

NASI PARTNERZY: