Zapytanie ofertowe – Przygotowanie cateringu oraz obsługa cateringowa imprezy biesiadnej w dniu 08.09.2023r

Zapytanie ofertowe – Przygotowanie cateringu oraz obsługa cateringowa imprezy biesiadnej w dniu 08.09.2023r

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000zł

Zapraszający:

Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich

Oświęcimska 45

41-940 Piekary Śląskie

                        Piekary Śląskie, dnia 05.07.2023r.

Nr sprawy ZP06/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000zł,
zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia  11 września 2019r.
Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z. 2022 poz. 1710)

 

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na[1]:
Przygotowanie cateringu oraz obsługę cateringową imprezy biesiadnej

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie cateringu oraz obsługa cateringowa imprezy biesiadnej:

 1. Data: 08.09.2023 g. 16:30 – 24:00
 2. Miejsce: Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich
 3. Ilość osób: 120 osób
 4. Catering:
 5. a) serwowane dla każdej osoby:

– golonko pieczone (gramatura min. 500 g.)

– śląska kapusta z ziemniakami („ciapkapusta”),

– piwo lane – 4l/os plus kufel + czteropak piwa dla każdego uczestnika.

 1. b) szwedzki stół:

– wiejski stół (np.: krupnioki, żymloki, smalec, salceson itp. ogórki kiszone, pieczywo),

 1. Obsługa kelnerska, obsługa kuchni.
 2. Sprzątanie sali i zaplecza kuchennego po zakończonej imprezie.
  Do dyspozycji kontener, worki na odpady we własnym zakresie, obowiązuje segregacja śmieci.
 3. Pokrycie strat ew. stłuczek wg aktualnych cen.

Do dyspozycji zaplecze kuchenne w budynku Ośrodka znajdujące się obok sali widowiskowej, na której będzie się odbywać przedmiotowa impreza (dwa piece elektryczne, patelnia gastronomiczna, jedna lodówka, zmywarka przemysłowa redfox) oraz zastawa kuchenna. Zleceniobiorca ma możliwość zapoznania się z w/w.

 1. Termin realizacji zamówienia [2]: według terminów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
 2. Wymogi w stosunku do Wykonawcy[3]:

    Wykonawca musi posiać niezbędne kwalifikacje i pozwolenia do prowadzenia działalności gastronomicznej.

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę: 19.07.2023r. do godz. 9.00
 2. Formy złożenia oferty i miejsce składania[4]:

    Dopuszcza się składanie ofert w formie papierowej opatrzonej pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej w siedzibie Ośrodka Kultury „Andaluzja”
w Piekarach Śląskich w godzinach otwarcia budynku.

 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny) [5]: najniższa cena
 2. Sposób płatności za przedmiot zamówienia[6]:

    płatność przelewem na podstawie faktury wystawionej wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia

 1. Termin płatności za przedmiot zamówienia:

14 dni od daty wystawienia faktury VAT

9. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 26.07.2023r.

10. Uwagi końcowe:

a)Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany terminu składania ofert;
 • wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 • odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 • odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
 • wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
 • wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
 • Unieważnienia postępowania np. w wyniku odwołania imprezy itp..

b) Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000zł w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.

c) Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać dostarczone osobiście przez zamawiającego, w drodze mailowej oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich .

 d)Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy/dokonania zakupu przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:[7]

– Wzór umowy

– Formularz oferty pdf

– Formularz oferty docx

– Opis przedmiotu zamówienia

– Zapytanie ofertowe

 

[1] Należy wpisać nazwę przedmiotu zamówienia

[2] W przypadku zakupu towarów bez określonego terminu realizacji zamówienia należy w tym miejscu zrobić kreskę.

[3] Należy podać wymogi w stosunku do Wykonawcy zamówienia, jeśli zamówienie tego wymaga. W przeciwnym razie należy zrobić kreskę

[4] Forma składania ofert może być papierowa (należy dodatkowo podać adres składania ofert) lub elektroniczna. (należy podać adres e-mail zamawiającego)

[5] Należy podać głównym kryterium oceny jest cena, czy też na ocenę oferty będą miały wpływ inne czynniki (podać jakie) oraz należy tutaj podać przelicznik według którego nastąpi ocena oferty.

[6] Należy wpisać sposób płatności: gotówka lub przelew.

[7] W przypadku braku załączników na poniższej liście należy wpisać BRAK ZAŁĄCZNIKÓW. W przeciwnym wypadku należy je wymienić.

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status