ZAPYTANIE OFERTOWE – TRANSPORT DZIECI PODCZAS AKCJI LATO

Nr sprawy ZP   5/2017                                                               Piekary Śląskie, dnia 24.04.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

             Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na transport uczestników Akcji Lato 2017  (45 dzieci + 5 opiekunów):

– 4 lipca 2017r. – Krasiejów Jura Park

– 5 lipca 2017r. – Żarki Etno Jura

– 6 lipca 2017r. – Wrocław Hydropolis

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

Termin składania ofert: 15.05.2017r.

NASI PARTNERZY: