ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP   1/2017                                       Piekary Śląskie, dnia 01.02.2017r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przegląd 1 roczny budynku O.K. Andaluzja. Przegląd obejmuje:

– Okresową kontrolę 1-roczną budynku

– Okresowe pomiary ochronne i elektryczne 1-roczne

– Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i sprawności jego działania

– Wykonanie okresowej kontroli wentylacji mechanicznej 1 rocznej

– Okresowe pomiary przeciwpożarowych wyłączników p-poż.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

Termin składania ofert: do 17.02.2017r. do godz. 12.00

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status