ZAPYTANIE OFERTOWE ZP03/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP03/2024

W dniu 07.06.2024 wydłużono termin składania ofert do 12.06.2024 do godziny 14.00

 

Piekary Śląskie, dnia 21.05.2024r.

Nr sprawy ZP03/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000zł,
zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy 
z dnia  14 lipca 2023r.
Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z. 2023 poz. 1605)

 

 

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

Przygotowanie parkietu sali widowiskowej, listew podłogowych oraz schodów w budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich do malowania oraz minimum 2 krotne malowanie parkietu sali widowiskowej, listew podłogowych i schodów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac na sali widowiskowej:

 • Przygotowanie parkietu do malowania
 • Szpachlowanie ewentualnych ubytków
 • Polerowanie
 • Lakierowanie (minimum 2 krotne malowanie parkietu)
 • Przygotowanie i odświeżenie listew podłogowych
 • Drobne naprawy

Orientacyjne wymiary Sali widowiskowej:

Sala widowiskowa: 10,32m x 22,72m (około 234,5m2)
Listwa podłogowa sali widowiskowej: ok. 66m

Zakres prac związanych z malowaniem schodów prowadzących na I piętro budynku oraz schodów prowadzących do pomieszczeń naj niższej kondygnacji:

 • Przygotowanie schodów do malowania wraz z cokołami
 • Drobne naprawy
 • Polerowanie
 • Lakierowanie schodów wraz z cokołami (minimum 2 krotne malowanie)

Firma wykonująca prace zobowiązana jest do przedstawienia Atestów ITB – ogniowych i antypoślizgowych na stosowane lakiery.

Szczegółowy termin i harmonogram prac zostanie uzgodniony ze zleceniodawcą.

 1. Termin realizacji zamówienia: 25.06.2024r. – 06.07.2024r.
 2. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Wykonawca ma obowiązek stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu spełniającego wymagania techniczne postawione w przepisach prawa oraz normach. Wykonawca przez złożeniem oferty ma prawo dokonania wizji lokalnej i dokonania pomiarów niezbędnych dla prawidłowej wyceny po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 3. Termin do którego należy złożyć ofertę: 12.06.2024r. godzina 14:00.
 4. Formy złożenia oferty i miejsce składania:

Oferty muszą został złożone w formie pisemnej do Sekretariatu Ośrodka Kultury „Andaluzja” w nieprzekraczalnym terminie lub mailowo  opatrzone podpisem kwalifikowanym na adres administrator@okandaluzja.pl

 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):
  cena stanowi 100%
 2. Sposób płatności za przedmiot zamówienia: płatność nastąpi przelewem po wykonaniu i odbiorze prac i dostarczeniu faktury VAT
 3. Termin płatności za przedmiot zamówienia: 14 dni od daty odbioru prac i wystawienia faktury VAT
 4. Uwagi końcowe:
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany terminu składania ofert;
 • wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 • odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 • odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
 • odrzucenia ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego
 • wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
 • wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
 1. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000zł w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać dostarczone osobiście przez zamawiającego, w drodze mailowej oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich .
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy/dokonania zakupu przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz oferty pdf

Formularz oferty docx

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NOWY TERMIN

 

                                                    

 

 

                                                                                   ……………………………………

                                                                                           Podpis osoby upoważnionej

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status