ZAPYTANIE OFERTOWE ZP01/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP01/2024

            Piekary Śląskie, dnia 06.03.2024r.

Nr sprawy ZP01/2024

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000zł,
zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy 
z dnia  14 lipca 2023r.
Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z. 2023 poz. 1605)

 

 

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:
Prace związane z oczyszczeniem budynku z ptasich odchodów i zabezpieczeniem przestrzeni między poliwęglanem a budynkiem przed ptakami.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Montaż daszku z płyty akrylowej bezbarwnej z obustronnym filtrem UV o całej długości budynku, szerokości między poliwęglanem a budynkiem (około 0,9m – do wymierzenia) i grubości min. 2,0 mm na konstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006 z profilem przyściennym.
 • Sprzątnięcie odchodów ptasich z konstrukcji stalowej trzymającej poliwęglan na ścianie frontowej.
 • Sprzątnięcie odchodów ptasich z kratownicy – około 36×0,6 m2.
 • Sprzątnięcie odchodów ptasich z parapetów, gzymsu – około 48 mb.
 • Sprzątnięcie miejscowych odchodów ptasich z elewacji budynku
 • Sprzątnięcie odchodów ptasich z kaset rolet antywłamaniowych
 • Sprzątnięcie odchodów ptasich z poliwęglanu (obustronnie)
 • Montaż siatki ochronnej na ptaki pod kratownicą (ok 36 m2) oraz na bokach (2x ok 5m2).
 • Montaż kolców na krawędzi konstrukcji poliwęglany (około 36m)
 • Dezynfekcja całej sprzątanej powierzchni certyfikowanymi środkami.
 • Zabezpieczenie całej sprzątanej powierzchni środkiem grzybobójczym.
 1. Termin realizacji zamówienia: 26.03.2024r. – 12.04.2024r.
 2. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Wykonawca musi posiać niezbędne kwalifikacje i pozwolenia do prowadzenia działalności
 3. Termin do którego należy złożyć ofertę: 21.03.2023r. do godz. 9.00
 4. Formy złożenia oferty i miejsce składania:
  Dopuszcza się składanie ofert w formie mailowej (plik pdf), w formie papierowej opatrzonej pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej w siedzibie Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich w godzinach otwarcia budynku.
 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): najniższa cena
 2. Sposób płatności za przedmiot zamówienia:  płatność przelewem na podstawie faktury wystawionej wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia
 3. Termin płatności za przedmiot zamówienia: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
 4. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 7.04.2024r.
 5. Uwagi końcowe:
  a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany terminu składania ofert;
 • wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 • odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 • odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
 • wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
 • wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
 • Unieważnienia postępowania np. w wyniku odwołania imprezy itp..

  b) Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000zł w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.
  c) Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać dostarczone osobiście przez zamawiającego, w drodze mailowej oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich .
  d) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy/dokonania zakupu przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz oferty pdf

Formularz oferty docx

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status