ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA KLIMATYZATORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA KLIMATYZATORÓW

Nr sprawy ZP 9/2017

Piekary Śląskie, dnia 23.06.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów. Rozdzielnia trójfazowa, z której będą zasilane klimatyzatory znajduje się na I piętrze. Przewody mają być wyprowadzone z w/w rozdzielni na dach, gdzie zostaną podłączone klimatyzatory. Pobór mocy urządzeń dachowych wynosi około 40kW (zasilanie 3-fazowe). Instalacja musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie. Dodatkowo wycena instalacji powinna uwzględniać wykonanie zwodów pionowych zabezpieczających klimatyzatory podłączonych do istniejącej instalacji piorunochronowej. Instalacja elektryczna musi spełniać wszystkie wymagane przepisy prawa i normy. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje wiedzę i doświadczenie do wykonywanych prac.
Termin składania ofert: 12.07.2017r.
Osoba odpowiedzialna za zamówienie dostępna jest pod numerem telefonu 32 284 56 20: – Piotr Frisz
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

NASI PARTNERZY: